Mas Maçaners

Producció Avícola Ecològica

Mas Maçaners

Política de privacitat

 

L’adreça del nostre Lloc Web és: https://masmacaners.cat.

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix en la legislació vigent, Mas Maçaners SCP. (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides al Lloc Web és: Mas Maçaners SCP, proveïda de CIF: J6646629, el representant és: Òscar Badias Puig (en endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Mas Maçaners S.C.P.
Masia el mas nou S/N
08225 Castellfollit del boix, Barcelona

Telèfon de contacte: 650 800 582

Correu electrònic de contacte: info@masmacaners.cat

Respectant el que estableix en la legislació vigent, Mas Maçaners SCP. (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, li informem que els dades personals recollides per Mas Maçaners SCP. mitjançant el formulari de la seva pàgina quedarà incorporat i serà tractat en el nostre fitxer amb el fi de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Mas Maçaners SCP. i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre la sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix , d’acord amb el que preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d0aplicació l’excepció prevista en l’ article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre de les activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament dels dades personals de l’usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’ article 5 de l’RGPD i en l’ article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals :

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà a tot moment el consentiment de l’ usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen els dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: els dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: els dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins de la seva tractament.
 • Principi de integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Mas Maçaners SCP. són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’ article 9 de l’RGPD.

Base legal per al tractament dels dades personals

La base legal per al tractament dels dades personals és el consentiment. Mas Maçaners SCP. es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos caps específics .

L’usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, s’ha d’informar en cas que la complimentació d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’ operació realitzada.

Períodes de retenció dels dades personals

Els dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini : 2 anys , o fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què es s’obtinguin els dades personals, s’informarà a l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran els dades personals o, quan això no sigui possible , els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris dels dades personals

Els dades personals de l’usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris : info@masmacaners.cat

En cas que el responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què es s’obtinguin els dades personals , s’informarà a l’usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir els dades , així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors de edat

Respectant el que estableix en els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Mas Maçaners SCP. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Mas Maçaners SCP. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat dels dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats de una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquests dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL ( Secure Socket Layer ), que assegura que els dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió dels dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que Mas Maçaners SCP. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat dels dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix en l’ article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat dels dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats de una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquests dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament dels dades personals

L’usuari podrà, per tant , exercir davant del responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals :

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si Mas Maçaners SCP. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Mas Maçaners SCP. hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altr , de la informació disponible sobre l’origen de dites dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’usuari a què es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els caps del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ( “el dret a l’ oblit “): És el dret de l’usuari , sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’suari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix ; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir els dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’suari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals ; el tractament sigui il·lícit ; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari el necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat dels dades: En el cas que el tractament es faci per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i ha transmetre a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament els dades a aquest altre responsable.
 • Dret de oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament dels mateixos per part de Mas Maçaners SCP.
 • Dret a no ser tret objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa la elaboració de perfils : És el dret de l’usuari tret objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://masmacaners.cat/”, especificant :

 • Nom, cognoms de l’usuari i còpia de l’DNI. En els casos en què es s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació . La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat .
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic :

Adreça postal:
Mas Maçaners S.C.P.
Masia el mas nou S/N
08225 Castellfollit del boix, Barcelona

Correu electrònic:
info@masmacaners.cat

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Mas Maçaners SCP., i que per tant no són operats per Mas Maçaners SCP. Els titulars de dits llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què es estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, la autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’ informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el nombre de telèfon de l’usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta pot extreure informació del disc dur de l’isuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’usuari formi part de l’ arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació a servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals . Per tant , a les mateixes els serà d’ aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit , per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’usuari. Aquest consentiment serà comunicat, a partir d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Galetes pròpies

Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades exclusivament per Mas Maçaners SCP. per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull es fa servir per millorar la qualitat del Lloc Web i els seus continguts i la seva experiència com a usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l’usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir  continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Mas Maçaners SCP. els serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari al navegar en el Lloc Web. Els principals objectius per als quals es fan servir cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir , com interactua l’usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es referei , per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, la direcció IP des d’on accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des qual realitza la visita. Aquesta informació es fa servir per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de galetes que es fa servir, les seves principals característiques, període de expiració, etc. al següent (s) enllaç (s):

Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos

Si desitja informació sobre l’ús que Google dóna a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.

La (s) entitat (és) encarregada (s) del subministrament de galetes podrà (n) cedir aquesta informació a tercer , sempre i quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer el qual processi aquesta informació per aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

Mas Maçaners SCP. incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar al navegador de l’ usuari. Els titulars de les esmentades xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de galete , sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes galetes i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de galetes :

Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter : https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube : https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google +: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar , rebutjar i eliminar galetes

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment – instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox , Safari, Explorer). En aquest sentit , els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el supòsit que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment – podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix .

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Galetes, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Galetes del mateix .

Mas Maçaners SCP. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Galetes, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i de Galetes seran notificats de forma explícita a l’usuari.

Aquesta Política de Privacitat i de Galetes va ser actualitzada el dia 14 de juny 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Desplaçat dalt de tot
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial